Privacyverklaring

Inleiding

Ons website-adres is: http://rvbvertalingen.nl.

Deze verklaring is van toepassing op alle door RvBvertalingen geleverde producten en diensten.

RvBvertalingen, gevestigd aan de Kapoeniestraat 41, 2-8 in Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RvBvertalingen beheert en verwerkt persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt omdat RvBvertalingen deze gegevens van u nodig heeft voor de hierna omschreven doeleinden. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:

  • Voorletters/voornaam en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser useragent om te helpen spam te detecteren.

Verwerkt RvBvertalingen ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. RvBvertalingen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u een overeenkomst heeft met RvBvertalingen, willen we u goed van dienst zijn. We gebruiken uw gegevens om:

  • U te bellen of e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening.
  • U te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
  • Diensten of producten af te leveren.
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.
  • Onze dienstverlening administratief af te handelen/te factureren.

Daarnaast kunnen gegevens gebruikt worden voor bescheiden promotie- of marketingdoeleinden.

Wij kunnen uw gegevens alleen voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren als er tussen de betreffende doelen een nauwe relatie bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is RvBvertalingen gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en wij houden de ontwikkelingen daarin bij. Daartoe behoudt RvBvertalingen zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst te laten aansluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang bewaren we gegevens ?

RvBvertalingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

RvBvertalingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat of het contactformulier op onze site invult en verzendt, kunt u aangeven of uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

RvBvertalingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en voor uw gebruiksgemak.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt via renee@rvbvertalingen.nl een verzoek indienen als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

Beveiliging

RvBvertalingen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. RvBvertalingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij RvBvertalingen toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Indien RvBvertalingen gebruikmaakt van de diensten van derden, zal RvBvertalingen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken we u contact met ons op te nemen.

Uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal RvBvertalingen u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via renee@rvbvertalingen.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via renee@rvbvertalingen.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 februari 2019.

Gespecialiseerd in ICT │ Vertaalster│ Corrector│ Tekstredacteur